Часопис Радови филозофског факултета - Упутство за ауторе

                                                  

       Радови Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву уређују се према акту о уређивању научних часописа прописаног од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. Радови који не буду испуњавали неку од неведених препорука неће се узимати у обзир за рецензирање и штампање у часопису.
 Радови треба да буду достављени електронски, у прилогу – као отворени документ (Word), на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
  1. Дужина рукописа: до 16 страница
  2. Формат: фонт: Times New Roman; величина фонта: 12; размак између редова: Before: 0; After: 0; Line spacing: Single
  3. Параграфи: формат: Normal; први ред: увучен аутоматски (Col 1)
 4. Име аутора: Наводе се име(на) аутора, средње слово и презиме(на). Име и презиме домаћих аутора увек се исписује у оригиналном облику (ако се пише латиницом – са српским дијакритичким знаковима), независно од језика рада.
 5. Назив установе аутора (афилијација): Непосредно након имена и презимена наводи се пун (званични) назив и седиште установе у којој је аутор запослен, а евентуално и назив установе у којој је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама наводи се укупна хијерархија. Ако је аутора више, а неки потичу из исте установе, мора се, посебним ознакама или на други начин, назначити из које од наведених установа потиче сваки од аутора. Функција и звање аутора се не наводе.
 6. Контакт подаци: Адресу или електронску адресу аутор ставља у напомену при дну прве странице чланка. Ако је аутора више, даје се само адреса једног, обично првог.
 7. Језик рада и писмо: Језик рада може бити српски, руски, енглески, немачки, француски или неки други словенски или језик раширене употребе у међународној филолошкој комуникацији. За радове на српском језику препоручено писмо је ћирилица.
 8. Наслов: Наслов треба да буде на језику рада; треба га поставити центрирано и написати великим словима.
 9. Апстракт: Апстракт треба да садржи циљ истраживања, методе, резултате и закључак. Треба да има од 100 до 250 речи и да стоји између заглавља (наслов, имена аутора и др.) и кључних речи, након којих следи текст чланка. Апстракт је на српском или на језику чланка. [Техничке пропозиције за уређење: формат – фонт: Times New Roman, Normal; величина фонта: 11; размак између редова – Before: 0; After: 0; Line spacing: Single; први ред – увучен аутоматски (Col 1).]
10. Кључне речи: Број кључних речи не може бити већи од 10. Кључне речи дају се на оном језику на којем је написан сажетак. У чланку се дају непосредно након апстракта. [Техничке пропозиције за уређење: формат – фонт: Times New Roman, Normal; величина фонта: 11; први ред – увучен аутоматски (Col 1).]
11. Претходне верзије рада: Ако је чланак био изложен на скупу у виду усменог саопштења (под истим или сличним насловом), податак о томе треба да буде наведен у посебној напомени, при дну прве стране чланка. Не може сеобјавити рад који је већ објављен у неком часопису: ни под сличним насловом нити у измењеном облику.
12. Навођење (цитирање) у тексту: Начин позивања на изворе у оквиру чланка мора бити консеквентан од почетка до краја текста. Захтева се следећи систем цитирања, преовлађујући у науци о језику:
... (Бошковић 1978: 47-51)..., / (в. Бошковић 1978: 47-51)..., / (уп. Бошковић 2001: 47-51)... / Р. Бошковић (1978: 47-51) сматра да...
[наводнике и полунаводнике обележавати на следећи начин: „“ / ’‛ ]
13. Напомене (фусноте): Напомене се дају при дну стране у којој се налази коментарисани део текста. Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења, назнаке о коришћеним изворима итд., али не могу бити замена за цитирану литературу. [Техничке пропозиције за уређење: формат – Footnote Text; први ред – увучен аутоматски (Col 1); величина фонта – 10; нумерација – арапске цифре.]
14. Табеларни и графички прикази: Табеларни и графички прикази треба да буду дати на једнообразан начин, у складу с лингвистичким стандардом опремања текста.
15. Листа референци (литература): Цитирана литература обухвата по правилу библиографске изворе (чланке, монографије и сл.) и даје се искључиво у засебном одељку чланка, у виду листе референци. Литература се наводи на крају рада, пре резимеа. Референце се наводе на доследан начин, азбучним односно абецедним редоследом. Ако се више библиографских јединица односе на истог аутора, оне се хронолошки постављају. Референце се не преводе на језик рада. Саставни делови референци (ауторска имена, наслов рада, извор итд.) наводе се на следећи начин:
 [за књигу]
Јакобсон 1978: Р. Јакобсон, Огледи из поетике, Београд: Просвета.
[за чланак]
Милановић 2000: А. Милановић, Стереотипност и креативност у структури
новинске вести при генези српског новинарског подстила, Београд: Српски језик, V/1-2, Београд, 623-639.
[за прилог у зборнику]
Чутура 2009: И. Чутура, Употреба прилошких израза са именицом ’место’ у
пренесеном значењу, у: М. Ковачевић (ред.), Српски језик, књижевност,
уметност, књ. I, Српски језик у употреби, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 277-288.
[за радове штампане латиницом]
Симеон 1969: R. Simeon, Еnciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, Zagreb: Matica
hrvatska.
[за радове на страном језику – латиницом]
Блумфилд 1970: L. Bloomfield, Language, 12. ed., Unvin, London: University Books.
[за радове на страном језику – ћирилицом]
Плотњикова 2000: А. А. Плотникова, Словари и народная культура, Москва:
Институт славяноведения РАН.
Радове истог аутора објављене исте године диференцирати додајући a, b, c или а, б, в, нпр.: 2006a, 2006b или 2009a, 2009б.
Ако има два аутора, навести оба презимена, нпр.: Симиић, Остојић; ако их има више: после првог презимена (а пре године) додати et al или и др.
Ако није прво издање, ставити суперскрипт испред године, нпр.:
Лич ²1981: G. Leech, Semantics, Harmondsworth etc.: Pinguin Books.
[Техничке пропозиције за уређење: формат – фонт: Times New Roman, Normal; величина фонта: 11; размак између редова – Before: 0; After: 0; Line spacing: Single; први ред:
куцати од почетка, а остале увући аутоматски (Col 1: опција Hanging, са менија Format), нпр.:
Гутшмит 2003: К. Гутшмит, Имена собственные в социальных диалектах, Београд:
Српски језик, VIII/1-2, 251-258.]
Поступак цитирања докумената преузетих с Интернета:
[монографска публикација доступна on-line]
Презиме, име аутора. Наслов књиге. ‹адреса са интернета›. Датум преузимања.
Пр.: Veltman, K.H. Augmented Books, knowledge and culture.
‹http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d.›.02.02.2002.
[прилог у серијској публикацији доступан on-line]
Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов периодичне публикације, датум периодичне публикације. Име базе података. Датум преузимања.
Пр.: Du Toit, A. Teaching Info-preneurship: student’s perspective. ASLIB Proceedings, February 2000. Proquest. 21.02.2000.
[прилог у енциклопедији доступан on-line]
Име одреднице. Наслов енциклопедије. ‹адреса са интернета›. Датум преузимања.
Пр.: Wilde, Oscar. Encyklopedia Americana.‹ ›15.12.2004.
16. Резиме: Резиме рада јесте у ствари апстракт на другом језику на којем није рад. Ако је језик рада српски, онда је резиме обавезно на једном од словенских или светских језика. Резиме се даје на крају чланка, након одељка Литература. Превод кључних речи на језик резимеа долази после резимеа. [Техничке пропозиције за уређење: формат – фонт: Times New Roman, Normal; величина фонта: 11; размак између редова – Before: 0; After: 0; Line spacing: Single; први ред – увучен аутоматски (Col 1).]

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале